Check all options with answer no on multiple questions

Hi there,

I’m building a template with a lot of questions for the user (approximately 25-30 questions). On these questions the user can select the options “yes or no” and give some comment.

If the user already knows the answer on all these questions is ‘no’, is it possible, for example with a button, to fill in automatically the answer ‘no’ on all these questions?

Kind regards,
Cedric

Hi Cedric

you can indeed do that by using a checkbox. The answer depends whether the checkbox is true or false.

Try something like this :


{% if custom.checkbox.no == true %}{% capture default_answer %}nee{% endcapture %}{% else %}{% capture default_answer %}""{% endcapture %}{% endif %}

This is a question? {% input custom.some.thing as:select_options options:'ja|nee' default:default_answer %}
This is the second question? {% input custom.second.thing as:select_options options:'ja|nee' default:default_answer %}```

Hope this works for you. 

Kind regards
Sofie

Hi Sofie,

I think I wasn’t very clear. I would like that a user could tick a box that makes it possible to fill in automatically the answer ‘no’ on all of these questions (25-30 in total).

Maybe the code will help:

{% assign array_checks = "Staat de onderneming hogere financiële kosten toe dan normaal?;Is de (eventuele) financiële afhankelijkheid van een andere vennootschap recentelijk toegenomen?;Waren er recent betalingsachterstanden m.b.t. achterstallige RSZ?;Waren er recent betalingsachterstanden m.b.t. lonen personeel?;Waren er recent betalingsachterstanden m.b.t. verschuldigde bedrijfsvoorheffing?;Waren er recent betalingsachterstanden m.b.t. verschuldigde BTW?;Waren er recent betalingsachterstanden inzake vennootschapsbelasting?;Werden er recent wissels geprotesteerd?;Gebruikt de onderneming kortetermijnleningen om langetermijninvesteringen te financieren?;Werden er recent vervaldagen van langetermijnkrediet‑overeenkomsten verschoven?;Het in gebreke blijven van of moeilijkheden om de betalingstermijnen van leningsovereenkomsten na te leven?;Zijn er moeilijkheden om nieuwe kredieten te verkrijgen?;Heeft de onderneming recent staatssteun aangevraagd?;Betaalde de onderneming hoge nalatigheidsintresten?;Wijst het fiscaal dossier van de onderneming op achterstand?;Is de omloopsnelheid van de klanten en de voorraden minder goed dan de gemiddelde omloop in dit type activiteit?;Verlies van een belangrijke markt of klant, van een franchise, een concessie of een doorslaggevende licentie of van de hoofdleverancier?;Is de onderneming sterk afhankelijk ten aanzien van één enkel project, klant of leverancier?;Recent verlies van hoofdklanten of -leveranciers?;Het feit of de onderneming is 'opgesloten' in niet-winstgevende overeenkomsten of verbintenissen?;Ongunstige wijzigingen in de kredietvoorwaarden van leveranciers?;Zijn de producten van de onderneming niet langer competitief?;Tekort aan onontbeerlijke grondstoffen?;Werden er recent pogingen ondernomen tot het bijeenbrengen van het nodige kapitaal via de verkoop van bedrijfsactiva?;Zwakke financiële situatie van de moedervennootschap?;Werd de jaarlijkse AV op een latere dan de statutaire datum gehouden?;Werd het boekjaar van de vennootschap verlengd?;Worden er tegen de onderneming rechtsvervolgingen ingesteld andere dan dagvaardingen tot betaling?;Zijn er mogelijk ongunstige gevolgen van geschillen of onvoorziene omstandigheden?;Waren er recent dagvaardingen tot betaling voor de Ondernemingsrechtbank?;Werd er recent beslag gelegd?;Werden er recent bestuurders ontslagen?;Werd de commissaris recent ontslagen?;Recent verlies van toegang tot wettelijke rechten op grond van overeenkomsten zoals vergunningen, octrooien, licenties, distributieovereenkomsten, enz.?;Zijn er recent lange en herhaaldelijke afwezigheden geweest bij de directie of de naaste medewerkers?;Vertrek van sleutelpersoneel zonder dat in vervanging wordt voorzien?;Sociale onrust: Arbeidsconflicten, werkonderbrekingen of stakingen?;Kan de vennootschap haar wettelijke en contractuele verplichtingen niet nakomen?;Problemen bij vernieuwing van een bedrijfsvergunning/milieuvergunning?;Recente niet-verzekerde schadegevallen?;Risico's in verband met het milieu?" | split:";" %}

{% assign array_keys = "kosten;afhankelijkheid;betalingsachterstand_RSZ;betalingsachterstand_lonen;betalingsachterstand_BV;betalingsachterstand_BTW;betalingsachterstand_VenB;wissels;KTlening;vervalLT;betaling_leningen;nieuwe_kredieten;staatssteun;nalatigheidsintresten;achterstand_fiscaaldossier;omloopsnelheid;belangrijkverlies;sterkafhankelijk;recentverlies;opgesloten;ongunstigewijzigingen;competitief;grondstoffen;verkoopbedrijfsactiva;moedervennootschap;jaarlijkseAV;verlengdboekjaar;rechtsvervolgingen;ongunstigegevolgen;Ondernemingsrechtbank?;beslag;bestuurdersontslagen?;commissarisontslagen?;verlieswettelijkerechten;afwezigheden;sleutelpersoneel;Socialeonrust;nakomenverplichtingen;vernieuwingvergunning;schadegevallen;milieu" | split:";" %}

{% stripnewlines %}
| {% t "Vragen" %}
| {% t "Status" %}
| {% t "Commentaar" %}
| {% t "Naam" %}
| {% t "Datum" %}
{% newline %}
|----45%----
|----10%-----
|----20%----
|----10%-----
|----10%-----
|----------+
{% for check in array_keys %}
{% newline %}
|{{ array_checks[forloop.index0] }}
|{% input custom.[check].ja_neen as:select options:"ja|neen|nvt" %}
|{% input custom.[check].extra_info as:text size:mini placeholder:"Commentaar" %}
|{{ custom.[check].ja_neen.updated_by.name}}
|{{ custom.[check].ja_neen.updated_at | date:"%d/%m/%Y"  }}
|{% if custom.[check].ja_neen != blank %}
  {% assign ind = 0 %}
{% else %}
  {% assign ind = 1 %}
{% endif %}
{% unexplained ind as:indicator %}
{% endfor%}
{% endstripnewlines%}

Kind regards,
Cedric

Hi Cedric

I don’t really see how this question is different from the first one. First, you create the checkbox (boolean). If that one is ticked, all the questions get the answer ‘no’.

Hereunder, you can see it implemented into the code, can you let me know if this is in fact the code that you need?


{% if custom.checkbox.no == true %}{% capture default_answer %}neen{% endcapture %}{% else %}{% capture default_answer %}""{% endcapture %}{% endif %}

{% assign array_checks = "Staat de onderneming hogere financiële kosten toe dan normaal?;Is de (eventuele) financiële afhankelijkheid van een andere vennootschap recentelijk toegenomen?;Waren er recent betalingsachterstanden m.b.t. achterstallige RSZ?;Waren er recent betalingsachterstanden m.b.t. lonen personeel?;Waren er recent betalingsachterstanden m.b.t. verschuldigde bedrijfsvoorheffing?;Waren er recent betalingsachterstanden m.b.t. verschuldigde BTW?;Waren er recent betalingsachterstanden inzake vennootschapsbelasting?;Werden er recent wissels geprotesteerd?;Gebruikt de onderneming kortetermijnleningen om langetermijninvesteringen te financieren?;Werden er recent vervaldagen van langetermijnkrediet‑overeenkomsten verschoven?;Het in gebreke blijven van of moeilijkheden om de betalingstermijnen van leningsovereenkomsten na te leven?;Zijn er moeilijkheden om nieuwe kredieten te verkrijgen?;Heeft de onderneming recent staatssteun aangevraagd?;Betaalde de onderneming hoge nalatigheidsintresten?;Wijst het fiscaal dossier van de onderneming op achterstand?;Is de omloopsnelheid van de klanten en de voorraden minder goed dan de gemiddelde omloop in dit type activiteit?;Verlies van een belangrijke markt of klant, van een franchise, een concessie of een doorslaggevende licentie of van de hoofdleverancier?;Is de onderneming sterk afhankelijk ten aanzien van één enkel project, klant of leverancier?;Recent verlies van hoofdklanten of -leveranciers?;Het feit of de onderneming is 'opgesloten' in niet-winstgevende overeenkomsten of verbintenissen?;Ongunstige wijzigingen in de kredietvoorwaarden van leveranciers?;Zijn de producten van de onderneming niet langer competitief?;Tekort aan onontbeerlijke grondstoffen?;Werden er recent pogingen ondernomen tot het bijeenbrengen van het nodige kapitaal via de verkoop van bedrijfsactiva?;Zwakke financiële situatie van de moedervennootschap?;Werd de jaarlijkse AV op een latere dan de statutaire datum gehouden?;Werd het boekjaar van de vennootschap verlengd?;Worden er tegen de onderneming rechtsvervolgingen ingesteld andere dan dagvaardingen tot betaling?;Zijn er mogelijk ongunstige gevolgen van geschillen of onvoorziene omstandigheden?;Waren er recent dagvaardingen tot betaling voor de Ondernemingsrechtbank?;Werd er recent beslag gelegd?;Werden er recent bestuurders ontslagen?;Werd de commissaris recent ontslagen?;Recent verlies van toegang tot wettelijke rechten op grond van overeenkomsten zoals vergunningen, octrooien, licenties, distributieovereenkomsten, enz.?;Zijn er recent lange en herhaaldelijke afwezigheden geweest bij de directie of de naaste medewerkers?;Vertrek van sleutelpersoneel zonder dat in vervanging wordt voorzien?;Sociale onrust: Arbeidsconflicten, werkonderbrekingen of stakingen?;Kan de vennootschap haar wettelijke en contractuele verplichtingen niet nakomen?;Problemen bij vernieuwing van een bedrijfsvergunning/milieuvergunning?;Recente niet-verzekerde schadegevallen?;Risico's in verband met het milieu?" | split:";" %}

{% assign array_keys = "kosten;afhankelijkheid;betalingsachterstand_RSZ;betalingsachterstand_lonen;betalingsachterstand_BV;betalingsachterstand_BTW;betalingsachterstand_VenB;wissels;KTlening;vervalLT;betaling_leningen;nieuwe_kredieten;staatssteun;nalatigheidsintresten;achterstand_fiscaaldossier;omloopsnelheid;belangrijkverlies;sterkafhankelijk;recentverlies;opgesloten;ongunstigewijzigingen;competitief;grondstoffen;verkoopbedrijfsactiva;moedervennootschap;jaarlijkseAV;verlengdboekjaar;rechtsvervolgingen;ongunstigegevolgen;Ondernemingsrechtbank?;beslag;bestuurdersontslagen?;commissarisontslagen?;verlieswettelijkerechten;afwezigheden;sleutelpersoneel;Socialeonrust;nakomenverplichtingen;vernieuwingvergunning;schadegevallen;milieu" | split:";" %}

{% stripnewlines %}
| {% t "Vragen" %}
| {% t "Status" %}
| {% t "Commentaar" %}
| {% t "Naam" %}
| {% t "Datum" %}
{% newline %}
|----45%----
|----10%-----
|----20%----
|----10%-----
|----10%-----
|----------+
{% for check in array_keys %}
{% newline %}
|{{ array_checks[forloop.index0] }}
|{% input custom.[check].ja_neen as:select options:"ja|neen|nvt" default:default_answer %}
|{% input custom.[check].extra_info as:text size:mini placeholder:"Commentaar" %}
|{{ custom.[check].ja_neen.updated_by.name}}
|{{ custom.[check].ja_neen.updated_at | date:"%d/%m/%Y"  }}
|{% if custom.[check].ja_neen != blank %}
  {% assign ind = 0 %}
{% else %}
  {% assign ind = 1 %}
{% endif %}
{% unexplained ind as:indicator %}
{% endfor%}
{% endstripnewlines%}

What Sofie said is definitely one way to do it. This however has as a disadvantage which is that individual question can still be put on yes or no. Changing and saving these question separately will be a permanent change. Changing the checkbox on the top won’t have an impact on these individual questions anymore. Alternatively you could get rid off the dropdowns entirely when the checkbox is checked. Like this:

{% input custom.select.all as:boolean %} Put the answer of all questions on yes

Question 1: {% if custom.select.all == true %}Yes{% else %}{% input custom.question1.done as:select options:"Yes|No" %}{% endif %}
Question 2: {% if custom.select.all == true %}Yes{% else %}{% input custom.question2.done as:select options:"Yes|No" %}{% endif %}

Kind regards
Sam

Hi Sofie,

I’m sorry but I thought I didn’t made myself very clear.
If I implement your piece of code it doesn’t work. I don’t see any checkbox.

Did I do something wrong?

Kind regards,
Cedric

Hi Sam,

Thanks a lot for your answer!
I think the user still needs to be able to make changes, even when the checkbox is checked (huge time saving when only one or two questions have the answer ‘yes’).

Kind regards,
Cedric

Hi Cedric,

indeed, you have to create the checkbox itself by creating a boolean. Therefor, you can take this piece of code:

{ input custom.checkbox.no as:boolean %} Put the answer of all questions on yes

I hope we answered the general idea of your problem?

Kind regards
Sofie

Hi Sofie,

Thanks a lot for you help, it works!

Only one small problem, when the checkbox is checked all the questions get the answer ‘neen’, but the indicator remains a red triangle instead of a green dot for these questions. Also ‘Naam’ & ‘Datum’ remains clear.

How do I solve this?

Kind regards,
Cedric

Hi Cedric

you can apply the same logic as you did for defining the green dot, name and date when an option from the dropdown was selected.
In that logic you can do a first check on the boolean (generic question). If the boolean is checked, you can print the required output (name, date, green dot).

{% if custom.checkbox.no %}
|{{ custom.checkbox.no.updated_by.name }}
|{{ custom.checkbox.no.updated_at | date:"%d/%m/%Y"  }}
{% assign ind = 0 %}
|{% unexplained ind as:indicator %}
{% endif %}

In addition, we also want the green dot, name and date when the case is manually selected, unless the boolean has been checked.

{% unless custom.checkbox.no == "true" %}
{% if custom.[check].ja_neen != blank %}
|{{ custom.[check].ja_neen.updated_by.name}}
|{{ custom.[check].ja_neen.updated_at | date:"%d/%m/%Y"  }}
{% assign ind = 0 %}
|{% unexplained ind as:indicator %}
{% else %}
||{% assign ind = 1 %}
|{% unexplained ind as:indicator %}
{% endif %}
{% endunless %}

Hereunder, you find the adapted code :

{% input custom.checkbox.no as:boolean %} Put the answer of all questions on no 
{% if custom.checkbox.no == true %}{% capture default_answer %}neen{% endcapture %}{% else %}{% capture default_answer %}""{% endcapture %}{% endif %}

{% assign array_checks = "Staat de onderneming hogere financiële kosten toe dan normaal?;Is de (eventuele) financiële afhankelijkheid van een andere vennootschap recentelijk toegenomen?;Waren er recent betalingsachterstanden m.b.t. achterstallige RSZ?;Waren er recent betalingsachterstanden m.b.t. lonen personeel?;Waren er recent betalingsachterstanden m.b.t. verschuldigde bedrijfsvoorheffing?;Waren er recent betalingsachterstanden m.b.t. verschuldigde BTW?;Waren er recent betalingsachterstanden inzake vennootschapsbelasting?;Werden er recent wissels geprotesteerd?;Gebruikt de onderneming kortetermijnleningen om langetermijninvesteringen te financieren?;Werden er recent vervaldagen van langetermijnkrediet‑overeenkomsten verschoven?;Het in gebreke blijven van of moeilijkheden om de betalingstermijnen van leningsovereenkomsten na te leven?;Zijn er moeilijkheden om nieuwe kredieten te verkrijgen?;Heeft de onderneming recent staatssteun aangevraagd?;Betaalde de onderneming hoge nalatigheidsintresten?;Wijst het fiscaal dossier van de onderneming op achterstand?;Is de omloopsnelheid van de klanten en de voorraden minder goed dan de gemiddelde omloop in dit type activiteit?;Verlies van een belangrijke markt of klant, van een franchise, een concessie of een doorslaggevende licentie of van de hoofdleverancier?;Is de onderneming sterk afhankelijk ten aanzien van één enkel project, klant of leverancier?;Recent verlies van hoofdklanten of -leveranciers?;Het feit of de onderneming is 'opgesloten' in niet-winstgevende overeenkomsten of verbintenissen?;Ongunstige wijzigingen in de kredietvoorwaarden van leveranciers?;Zijn de producten van de onderneming niet langer competitief?;Tekort aan onontbeerlijke grondstoffen?;Werden er recent pogingen ondernomen tot het bijeenbrengen van het nodige kapitaal via de verkoop van bedrijfsactiva?;Zwakke financiële situatie van de moedervennootschap?;Werd de jaarlijkse AV op een latere dan de statutaire datum gehouden?;Werd het boekjaar van de vennootschap verlengd?;Worden er tegen de onderneming rechtsvervolgingen ingesteld andere dan dagvaardingen tot betaling?;Zijn er mogelijk ongunstige gevolgen van geschillen of onvoorziene omstandigheden?;Waren er recent dagvaardingen tot betaling voor de Ondernemingsrechtbank?;Werd er recent beslag gelegd?;Werden er recent bestuurders ontslagen?;Werd de commissaris recent ontslagen?;Recent verlies van toegang tot wettelijke rechten op grond van overeenkomsten zoals vergunningen, octrooien, licenties, distributieovereenkomsten, enz.?;Zijn er recent lange en herhaaldelijke afwezigheden geweest bij de directie of de naaste medewerkers?;Vertrek van sleutelpersoneel zonder dat in vervanging wordt voorzien?;Sociale onrust: Arbeidsconflicten, werkonderbrekingen of stakingen?;Kan de vennootschap haar wettelijke en contractuele verplichtingen niet nakomen?;Problemen bij vernieuwing van een bedrijfsvergunning/milieuvergunning?;Recente niet-verzekerde schadegevallen?;Risico's in verband met het milieu?" | split:";" %}

{% assign array_keys = "kosten;afhankelijkheid;betalingsachterstand_RSZ;betalingsachterstand_lonen;betalingsachterstand_BV;betalingsachterstand_BTW;betalingsachterstand_VenB;wissels;KTlening;vervalLT;betaling_leningen;nieuwe_kredieten;staatssteun;nalatigheidsintresten;achterstand_fiscaaldossier;omloopsnelheid;belangrijkverlies;sterkafhankelijk;recentverlies;opgesloten;ongunstigewijzigingen;competitief;grondstoffen;verkoopbedrijfsactiva;moedervennootschap;jaarlijkseAV;verlengdboekjaar;rechtsvervolgingen;ongunstigegevolgen;Ondernemingsrechtbank?;beslag;bestuurdersontslagen?;commissarisontslagen?;verlieswettelijkerechten;afwezigheden;sleutelpersoneel;Socialeonrust;nakomenverplichtingen;vernieuwingvergunning;schadegevallen;milieu" | split:";" %}

{% stripnewlines %}
| {% t "Vragen" %}
| {% t "Status" %}
| {% t "Commentaar" %}
| {% t "Naam" %}
| {% t "Datum" %}
{% newline %}
|----45%----
|----10%-----
|----20%----
|----10%-----
|----10%-----
|----------+
{% for check in array_keys %}
{% newline %}
|{{ array_checks[forloop.index0] }}
|{% input custom.[check].ja_neen as:select options:"ja|neen|nvt" default:default_answer %}
|{% input custom.[check].extra_info as:text size:mini placeholder:"Commentaar" %}
{% if custom.checkbox.no %}
|{{ custom.checkbox.no.updated_by.name }}
|{{ custom.checkbox.no.updated_at | date:"%d/%m/%Y"  }}
{% assign ind = 0 %}
|{% unexplained ind as:indicator %}
{% endif %}
{% unless custom.checkbox.no == "true" %}
{% if custom.[check].ja_neen != blank %}
|{{ custom.[check].ja_neen.updated_by.name}}
|{{ custom.[check].ja_neen.updated_at | date:"%d/%m/%Y"  }}
{% assign ind = 0 %}
|{% unexplained ind as:indicator %}
{% else %}
||{% assign ind = 1 %}
|{% unexplained ind as:indicator %}
{% endif %}
{% endunless %}
{% endfor%}
{% endstripnewlines%}

Kind regards
Sofie

1 Like