Checkbox visible on the print out or not

Hello

For our transmittal letter tax I want to add all the possible text options So The accountant can select which text is needed for his file. How can I do that?
Best regards
Olivier

Hi Olivier,

there are some possibilities to tackle this problem. What we usually go for is to place a boolean (= checkbox) to determine if the text must be shown.

The basis of this code could look like this

{% input custom.show.first_alinea as:boolean %}

{% if custom.show.first_alinea %}
  Your alinea
{% endif %}

Regards,

Michiel

Hello Michiel

How you wil do it for this:

{% newline %}

2.6 Vangnetbepaling

{% newline %}

Wij begrijpen dat de vennootschap geen betalingen heeft gedaan die onder de

vangnetbepaling vallen.

Thx

I will need the checkbox on every Text lign?

{% stripnewlines %}|----20%----:|:----80%----+
{% newline %}
|
| In dit kader confirmeert u ons dat KPMG van u alle (bijkomende) informatie heeft ontvangen die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en de juridische verslagen.
{% newline %}
|
|
{% newline %}
|
|Op basis van de jaarrekening hebben wij eveneens een ontwerp van de juridische verslagen voorbereid.
{% newline %}
|
|
{% newline %}{% if company.custom.man5.vrouw5 == “De jaarrekening en het jaarrapport” %}
|
|Het jaarrapport is vertrouwelijk en enkel bestemd voor het bestuursorgaan en de aandeelhouders van de vennootschap. Evenwel kan het bestuursorgaan, in het kader van zijn financiële en/of commerciële relaties, dit jaarrapport aan derdenstakeholders overmaken. Het jaarrapport werd niet samengesteld voor de specifieke noden of belangen van de stakeholders en KPMG kan bijgevolg niet garanderen dat het jaarrapport geschikt is voor hun doeleinden. KPMG neemt geen enkele aansprakelijkheid of zorgvuldigheidsplicht op zich voor enig verlies, schade, kost, of welke uitgave dan ook, die naar aanleiding van het gebruik van of vertrouwen op dit jaarrapport zou veroorzaakt worden.
{% newline %}
|
|
{% newline %}
|
|Gezien het vertrouwelijk karakter van het jaarrapport, is het de stakeholders niet toegestaan dit jaarrapport aan een derde partij te bezorgen of hem hiertoe toegang te geven. Het is evenmin toegestaan dit jaarrapport te kopiëren, reproduceren, citeren of er naar te refereren (geheel of gedeeltelijk) in eender welk document, tenzij wanneer dit vereist is voor wettelijke of deontologische doelein-den.
{% newline %}
|
|
{% newline %}
|
|Voor zover toegestaan bij Belgische wet- en regelgeving, zal iedere stakeholder/derdegebruiker van dit rapport KPMG vergoeden en vrijwaren tegen elke vordering of actie alsook elke dreiging daartoe gericht tegen KPMG en die verband houdt met het feit dat hij de hierboven gestelde bepalingen niet of niet behoorlijk naleefde, behalve voor zover in laatste instantie in rechte wordt geoordeeld dat deze vordering of actie het gevolg is van KPMG’s kwade trouw of opzettelijke fout.
{% newline %}
|
|
{% newline %}{% endif %}
|
|Ten slotte houden wij eraan u te melden dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de opmaak van de jaarrekening evenals de tijdige neerlegging ervan.
{% newline %}
|
|
{% newline %}
|
|
{% newline %}
|
|
{% endstripnewlines %}

How can I do that?

Dear Olivier,

thank you for your question.

If you would like to include only certain parts of the text, you can use boolean as value of the as attribute and create a checkbox next to your section title. By clicking on the checkbox the underlying text will appear.

To make sure that the unselected parts are not seen in export, we used ifi contolled tag.
Please see below the code:

{% ifi custom.first_alinea.show %}
{% stripnewlines %}
|--3%---|---------+
{% newline %}
|{% input custom.first_alinea.show as:boolean assign:show_first_alinea %}
|**2.6 Vangnetbepaling**
{% if show_first_alinea %}
{% newline %}
||Wij begrijpen dat de vennootschap geen betalingen heeft gedaan die onder de vangnetbepaling vallen.
{% endif %}
{% endstripnewlines %}
{% endifi %}

You can follow the same principle to format the table above.

In case you have any further questions, please let us know.

Kind regards,
Irina