CASE: Engagement letter - Opdrachtbrief (NL)

Below you can find the basics on how to make a company engagement letter.

Defining variables like

  • address of the client company
 |-------------60%----------------:|:-----30%------|----10%---:+
||{{company.name}} {{company.company_form}}| |
||Tav {% input.custom.opdrachtbrief.naam %}||
||{{company.street }}<br>{{company.city }}|| 
  • boolean to compose different topics, in this example : what is agreed upon between client and accountant
{% inputcomment %}

Kiezen:

{% input custom.artikels.opdracht as boolean %}	       Het nazicht van de boekhoudkundige verwerking verricht door de cliënt 
{% input custom.artikels.opdracht2 as boolean %}	Het voeren van de boekhouding 
{% input custom.artikels.opdracht3 as boolean %}	Het opmaken van de balans, P&L en bijlagen
{% input custom.artikels.opdracht4 as boolean %}	Neerlegging van de jaarrekening 

{% endinputcomment %}


{% if opdracht %}
• Het nazicht van de boekhoudkundige verwerking verricht door de cliënt op {% input period.custom.opdrachtbrief.kies as:select options:'maandbasis|kwartaalbasis' default:'maandbasis' %}{% endif %}{% if opdracht2 %}
• Het voeren van de boekhouding volgens een {% input custom.artikels.opdracht2 as:select options:'maandelijks|kwartaal' default:'maandelijks' %} regime{% endif %}{% if opdracht3 %}
• Het opmaken van de balans, resultatenrekening en haar bijlagen op basis van de documenten afgeleverd door de cliënt{% endif %}{% if opdracht4 %} 
• Het opmaken van de neer te leggen jaarrekening {% endif %}

Copy this code, make a new template, adapt it to your own company style and use this engagement letter as an example :

{% comment %}every assign we need {% endcomment %}
{% if custom.artikels.opdracht == 'true' %}{% assign opdracht = true %}{% endif %}
{% if custom.artikels.opdracht2 == 'true' %}{% assign opdracht2 = true %}{% endif %}
{% if custom.artikels.opdracht3 == 'true' %}{% assign opdracht3 = true %}{% endif %}
{% if custom.artikels.opdracht4 == 'true' %}{% assign opdracht4 = true %}{% endif %}

<br>

|-------------60%----------------:|:-----30%------|----10%---:+
||{{company.name}} {{company.company_form}}| |
||Tav {% input custom.opdrachtbrief.naam %}||
||{{company.street }}<br>{{company.city }}||

<br>

|-------------60%----------------:|:-----30%------|----10%---:+
||Gent, {{ 'today' | date:"%d %B %Y" }}||

<br>
<br>


Geachte 


Betreft :	Opdrachtbrief


Naar aanleiding van ons aangenaam gesprek, vindt u enkele documenten die we graag per kerende terug ontvangen. 
Bovendien vindtu onderstaand de opdrachten die u van ons kan verwachten, zoals overeengekomen.
Onze ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 30 dagen.


Alvast bedankt voor het vertrouwen dat u in ons kantoor stelt. Indien u vragen heeft, kan u uiteraard steeds contact opnemen met ons kantoor.

Met vriendelijke groeten


{% input custom.opdrachtbrief.naam %}
{% input custom.opdrachtbrief.functie %}

===


Verklaring

Tussen de ondergetekenden

**Enerzijds**

Accounting firm BVBA
met maatschappelijke zetel te Gent, Dorpstraat 12.
KBO nummer BE0456.321.321
vertegenwoordigd door,Sven Geirnaert
hierna “beroepsbeoefenaar” genoemd

**En anderzijds**

{{company.name}} {{company.company_form}}
met maatschappelijke zetel te {{company.street }} {{company.city}}.
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer {{company.vat_identifier}},
vertegenwoordigd door {% input custom.opdrachtbrief.naam %},
in deze overeenkomst “klant” genoemd,


Wordt het volgende overeengekomen:

**Artikel 1. Opdracht**
De cliënt verklaart hierbij aan de beroepsbeoefenaar, die dit aanvaardt, de hieronder vermelde opdrachten toe te vertrouwen.

**OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT:**

{% inputcomment %}
Kiezen:{% input custom.artikels.opdracht as boolean %}	Het nazicht van de boekhoudkundige verwerking verricht door de cliënt 
{% input custom.artikels.opdracht2 as boolean %}	Het voeren van de boekhouding 
{% input custom.artikels.opdracht3 as boolean %}	Het opmaken van de balans, P&L en bijlagen
{% input custom.artikels.opdracht4 as boolean %}	Neerlegging van de jaarrekening 

{% endinputcomment %}


{% if opdracht %}
• Het nazicht van de boekhoudkundige verwerking verricht door de cliënt op {% input period.custom.opdrachtbrief.kies as:select options:'maandbasis|kwartaalbasis' default:'maandbasis' %}{% endif %}{% if opdracht2 %}
• Het voeren van de boekhouding volgens een {% input custom.artikels.opdracht2 as:select options:'maandelijks|kwartaal' default:'maandelijks' %} regime{% endif %}{% if opdracht3 %}
• Het opmaken van de balans, resultatenrekening en haar bijlagen op basis van de documenten afgeleverd door de cliënt{% endif %}{% if opdracht4 %} 
• Het opmaken van de neer te leggen jaarrekening {% endif %}
 

**Artikel 2 . Berekening van de erelonen**
Volgende uurtarieven worden op het moment van de ondertekening gehanteerd : 


|-----------|----------------:+
|__|__
|_Secretariaat_|_65,00	Euro_
|_Boekhoudkundige prestaties_|_100,00	Euro_
|_Accountancywerkzaamheden_|_120,00	Euro_
|_Adviesverlening_|_130,00	Euro_

**Artikel 3. Facturatie**
De cliënt verklaart zich hierbij akkoord dat de erelonen en kosten van de beroepsbeoefenaar als volgt worden gefactureerd. De beroepsbeoefenaar zal voor de in artikel 1 vermelde prestaties een maandelijkse ereloonnota opstellen en naar de cliënt versturen.

**Artikel 4. Indexatie**
De uurtarieven vermeldt in Artikel 2 kunnen jaarlijks aangepast worden.


**Artikel 5. Aanpassing van de opdracht**
Indien tijdens de uitvoering van de diensten de aandacht van de beroepsbeoefenaar wordt gevestigd op zaken die vereisen dat er meer tijd wordt besteed dan voorzien, zal de beroepsbeoefenaar deze omstandigheden bespreken met de cliënt voordat enig bijkomend werk wordt aangevat.

 
**Artikel 6. Aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar**
Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen ter zake, werd door de beroepsbeoefenaar een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid afgesloten die werd goedgekeurd door de Raad van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten.

De aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar en van diens organen, aangestelden of werknemers is beperkt en zij kunnen tot geen hogere schadevergoeding gehouden worden dan tot maximaal de vergoedings- en dekkingsgrenzen van de polis die bedoeld wordt in het eerste lid. Aan de cliënt wordt, op diens eenvoudig verzoek, inzage verleend in de betreffende verzekeringspolis. De beperking 
van aansprakelijkheid is alleen dan niet van toepassing in geval van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden of indien een uitdrukkelijke wettelijke bepaling de toepassing ervan verbiedt.

**Artikel 7. Bewaring stukken**
De cliënt staat in voor de bewaring van de hem door de beroepsbeoefenaar overgemaakt boekhoudkundige stukken en bescheiden, en dit gedurende de wettelijke een reglementaire termijnen.

**Artikel 8.** 
De beroepsbeoefenaar wordt o.a. niet belast met :
•	het nazicht van de bestellingen en werken in uitvoering
•	een fysische controle van de voorraden
•	een administratieve of interne controle.

**Artikel 9. Bevestiging en akkoord**
Door de opdrachtbrief te ondertekenen, verklaren de partijen zich akkoord met de voorwaarden die in deze opdrachtbrief vervat liggen alsmede met de algemene voorwaarden die bij deze opdrachtbrief worden gevoegd en hiermee worden geacht één geheel uit te maken.

<br>

Gedaan te Gent op {{'today' | date: '%d %B %Y' }}.
in twee exemplaren, waarvan elke partij verklaart er een te hebben ontvangen.

<br>


|:-------------50%----------------|:-----50%------+
|(gelezen en goedgekeurd)	|(gelezen en goedgekeurd)    
|De beroepsbeoefenaar	|De cliënt

<br>

|:-------------50%----------------|:-----50%------+
|Naam Accountantskantoor CVBA|{{company.name}} {{company.company_form}}
|Vertegenwoordigd door|Vertegenwoordigd door
|Sven Geirnaert|{% input.custom.opdrachtbrief.naam %}
|Gedelegeerd bestuurder|{% input.custom.opdrachtbrief.functie %}

1 Like