Template Text "Bijzonder verslag zaakvoerder"

I have a problem in this template, but not with every client. Only with one client.
The name of the director doesn’t appear underneath the text. it’s a number that appears.

In the other text template “Verslag Algemene vergadering”, the name does appear. I don’t see why it doesn’t in this one template?

{% capture company_form %}{{ company.company_form | replace: '.','' | replace: ' ','' | upcase }}{% endcapture %}
{% case company_form %}
{% when 'NV' %}
 {% assign director_type = 'bestuurders' %}
 {% assign shareholder_type = 'aandeelhouders' %}
{% when 'CVBA' %}
 {% assign director_type = 'bestuurders' %}
 {% assign shareholder_type = 'vennoten' %}
{% else %}
 {% if period.directors.count == 1 %}
  {% assign director_type = 'zaakvoerder' %}
 {% else %}
  {% assign director_type = 'zaakvoerders' %}
 {% endif %}
{% endcase %}

{% if period.custom.voorzitter.andere_dan_zkv == blank %}
 {% assign handtekening = period.custom.voorzitter.naam %}
{% else %}
 {% assign handtekening = period.custom.voorzitter.andere_dan_zkv %}
{% endif %}


{% assign winst_verlies = #60__68+#70__78 %}
{% capture belangen_conflict_artikel %}{% case director_type %}{% when 'zaakvoerder' %}{% if period.custom.artikels.enig_vennoot == 'Enig vennoot' %}261{% else %}260{% endif %}{% when 'zaakvoerders' %}259{% when 'bestuurders' %}523{% endcase %}{% endcapture %}
{% if period.custom.artikels.jaarverslag == 'true' %}{% assign jaarverslag = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.commissaris == 'true' %}{% assign commissaris = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.herbenoeming_zaakvoerders == 'true' %}{% assign herbenoeming_zaakvoerders = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.ontslag_zaakvoerders == 'true' %}{% assign ontslag_zaakvoerders = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.toekomstige_bezoldiging == 'true' %}{% assign toekomstige_bezoldiging = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.belangenconflict == 'true' %}{% assign belangenconflict = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.rekening_courant == 'true' %}{% assign rekening_courant = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.geen_alarmbel == 'true' %}{% assign geen_alarmbel = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.jaarrekening_laattijdig == 'true' %}{% assign jaarrekening_laattijdig = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.herbenoeming_commissaris == 'true' %}{% assign herbenoeming_commissaris = true %}{% endif %}
{% if period.custom.notulen.bijeenroep == 'Dit ter vervanging van de datum en het tijdstip voorzien in' %}{% assign vergadering_op_ander_tijdstip = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.verlies_maatschappelijk_kapitaal == 'true' %}{% assign verlies_maatschappelijk_kapitaal = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.niet_in_av == 'true' %}{% assign niet_in_av = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.neerlegging_sociale_balans == 'true' %}{% assign neerlegging_soc_balans = true %}{% endif %}
{% if director_type == 'zaakvoerder' or director_type == 'zaakvoerders' %}{% if period.custom.artikels.sbvba == 'true' %}{% assign sbvba = true %}{% endif %}{% endif %}

{% assign netto_actief = #16__59 %}
{% assign maatschappelijk_kapitaal = -1*#100 %}

{% unless company_form == 'COMMV' or company_form == 'VOF' or company_form == 'GCV' or company_form == 'CVOA' %}
 {% if netto_actief <= maatschappelijk_kapitaal/2 %}{% assign alarmbel = true %}{% endif %}
 {% unless sbvba %}
  {% if company_form == 'NV' %}
   {% if netto_actief < 61500.00 %}{% assign artikel_634 = true %}{% endif %}
  {% elsif company_form == 'CVBA' %}
   {% if netto_actief < 6200 %}{% assign artikel_432 = true %}{% endif %}
  {% else %}
   {% if netto_actief < 6200 %}{% assign artikel_333 = true %}{% endif %}
  {% endif %}
 {% endunless %}
{% endunless %}

{% assign year_first_year = period.year_start_date | date:'%Y'%}
{% assign year_second_year = period.year_end_date | date:'%Y' %}
{% if year_first_year != year_second_year %}{% assign gebroken_boekjaar = true %}{% endif %}

{% capture tijdstip %}{{ period.custom.av.uur }}:{% if period.custom.av.minuten == 0 %}00{% else %}{{ period.custom.av.minuten }}{% endif %} uur{% endcapture %}
{% capture tijdstip_einde %}{{ period.custom.av.uur+1 | integer }}:{% if period.custom.av.minuten == 0 %}30{% else %}00{% endif %} uur{% endcapture %}
{% capture tijdstip_uitstel_einde %}{{ period.custom.av.uitsteluur+1 | integer }}:{% if period.custom.av.uitstelminuten == 0 %}30{% else %}00{% endif %} uur{% endcapture %}
{% if period.custom.av.plaats == blank %}{% assign av_plaats = 'op de maatschappelijke zetel' %}{% else %}{% assign av_plaats = period.custom.av.plaats %}{% endif %}

->**{{company.name}}<br>{{company.company_form}}<br>{{company.street}}<br>{{company.city}}**<-

->**R.P.R. {{company.custom.rpr.name}} O.N. {{company.vat_identifier}}**<-

________________________________________


->**BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER cfr art 96,6° W Venn**<-
->**gehouden op{% input custom.verslag.datum as:date %}, {{ av_plaats }}**<-


________________________________________
{% assign winst_verlies = -1*(#60__68+#70__78) %}
{% assign vorig_jaar = #690+#790 %}
{% assign te_bestemmen_winst_verlies = (#60__68+#70__78)+vorig_jaar %}
{% assign over_te_dragen = #14 %}
{% assign cashflow = -1*(#60__68+#70__78)+#63 %}

Uit de jaarrekening per {{ period.year_end_date | date:'%d/%m/%Y' }} blijkt: 
{% inputcomment %}
* {% input period.custom.artikels.verlies as boolean %}een overgedragen verlies ad {{ -1*over_te_dragen | currency }}. 
* {% input period.custom.artikels.tweejaar as boolean %}gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar.
{% endinputcomment %}

{% capture voorwaarden %}
{% if period.custom.artikels.verlies == 'true' %}{% assign voorwaarden_ingegeven = true %}- een overgedragen verlies ad {{ -1*over_te_dragen | currency }}.{% endif %}
{% if period.custom.artikels.tweejaar == 'true' %}{% assign voorwaarden_ingegeven = true %}- gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar.{% endif %}
{% endcapture %}
{%if voorwaarden_ingegeven %}
{{voorwaarden}}
{% endif %}
Daardoor is art 96,6° W Venn van toepassing en moet een verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit gegeven worden.


Na overleg beslist de zaakvoerder om de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit te behouden, om de hierna vermelde redenen :

{% inputcomment %}
* {% input period.custom.artikels.verplichtingen as boolean %} De onderneming zal voor het komende jaar zonder problemen aan al haar financiële verplichtingen kunnen voldoen.
* {% input period.custom.artikels.negresultaat as boolean %} Het negatief resultaat is afkomstig uit het verleden. Huidig boekjaar sluit af met een winst ad {{winst_verlies |currency }} EUR.
* {% input period.custom.artikels.cashflow as boolean %} Het verlies is ontstaan door de hoge afschrijvingen. De cashflow is positief ad {{cashflow |currency }} EUR.
* {% input period.custom.artikels.leveranciers as boolean %} Alle leveranciers worden correct, volgens afspraak betaald.
* {% input period.custom.artikels.bancair as boolean %} Alle bancaire verplichtingen worden correct gehonoreerd.
* {% input period.custom.artikels.vooruitzichten as boolean %} De bedrijfseconomische vooruitzichten zijn positief.
* {% input period.custom.artikels.schulden as boolean %} Er zijn geen achterstallige schulden bij de overheid, als daar zijn RSZ, belastingen en BTW met uitzondering van deze die uitgedrukt staan op de passiefzijde van de jaarrekening per {{ period.year_end_date | date:'%d/%m/%Y' }}.
* {% input period.custom.artikels.eigenaars as boolean %} De eigenaars van de R/C hebben hun moreel engagement gegeven om hun gelden niet vroegtijdig op te vragen.
* {% input period.custom.artikels.overige as boolean %} Overige

{% endinputcomment %}

{% capture alle_artikel_96_tekst %} 

{% if period.custom.artikels.verplichtingen == 'true' %}{% assign artikel_ingegeven = true %}- De onderneming zal voor het komende jaar zonder problemen aan al haar financiële verplichtingen kunnen voldoen.{% endif %}
{% if period.custom.artikels.negresultaat == 'true' %}{% assign artikel_ingegeven = true %}- Het negatief resultaat is afkomstig uit het verleden. Huidig boekjaar sluit af met een winst ad {{winst_verlies |currency }} EUR.{% endif %}
{% if period.custom.artikels.cashflow == 'true' %}{% assign artikel_ingegeven = true %}- Het verlies is ontstaan door de hoge afschrijvingen. De cashflow is positief ad {{cashflow |currency}} EUR.{% endif %}
{% if period.custom.artikels.leveranciers == 'true' %}{% assign artikel_ingegeven = true %}- Alle leveranciers worden correct, volgens afspraak betaald.{% endif %}
{% if period.custom.artikels.bancair == 'true' %}{% assign artikel_ingegeven = true %}- Alle bancaire verplichtingen worden correct gehonoreerd.{% endif %}
{% if period.custom.artikels.vooruitzichten == 'true' %}{% assign artikel_ingegeven = true %}- De bedrijfseconomische vooruitzichten zijn positief.{% endif %}
{% if period.custom.artikels.schulden == 'true' %}{% assign artikel_ingegeven = true %} - Er zijn geen achterstallige schulden bij de overheid, als daar zijn RSZ, belastingen en BTW met uitzondering van deze die uitgedrukt staan op de passiefzijde van de jaarrekening per {{ period.year_end_date | date:'%d/%m/%Y' }}.{% endif %}
{% if period.custom.artikels.eigenaars == 'true' %}{% assign artikel_ingegeven = true %}- De eigenaars van de R/C hebben hun moreel engagement gegeven om hun gelden niet vroegtijdig op te vragen.{% endif %}
{% if period.custom.artikels.overige == 'true' %}{% assign artikel_ingegeven = true %}- {% input period.custom.overige.text as:text default:art96_6_default size:mini %}{% endif %}

{% endcapture %}

{%if artikel_ingegeven %}
{{alle_artikel_96_tekst}}
{% endif %}
________________________________________

|Opgemaakt te {{company.city}}, op {{ custom.verslag.datum }}
|
|
| Voorzitter
| {{ handtekening }}

Hello @Joyce_Olivier,

You mean the local var {{ handtekening }}, right?

That is made by following logic:

{% if period.custom.voorzitter.andere_dan_zkv == blank %}
 {% assign handtekening = period.custom.voorzitter.naam %}
{% else %}
 {% assign handtekening = period.custom.voorzitter.andere_dan_zkv %}
{% endif %} 

Could you check which out both database variables have? Just do the following:

{{ period.custom.voorzitter.naam }} and {{ period.custom.voorzitter.andere_dan_zkv }}