Changing adress company

I want a report for changing the adress of a company.
I used the template “Verslag zaakvoerder(s)/raad van bestuur (ter voorbereiding van de AV)”
My problem is that: when there are more “zaakvoerders” than 1 that there is no space between the names for sigining.

this is the code I have now:
{% capture company_form %}{{ company.company_form | replace: ‘.’,’’ | replace: ’ ‘,’’ | upcase }}{% endcapture %}
{% case company_form %}
{% when ‘NV’ %}
{% assign director_type = ‘bestuurders’ %}
{% assign shareholder_type = ‘aandeelhouders’ %}
{% when ‘CVBA’ or ‘CVOA’ or ‘VZW’ %}
{% assign director_type = ‘bestuurders’ %}
{% assign shareholder_type = ‘vennoten’ %}
{% else %}
{% if period.directors.active_as_director.count == 1 %}
{% assign director_type = ‘zaakvoerder’ %}
{% else %}
{% assign director_type = ‘zaakvoerders’ %}
{% endif %}
{% endcase %}

{% assign boekjaar = period.year_end_date | date:’%Y’ %}
{% if boekjaar >= ‘2016’ %}{% assign tax_change_2016 = true %}{% endif %}

{% assign winst_verlies = -1*(#60__68+#70__78) %}
{% capture belangen_conflict_artikel %}{% case director_type %}{% when ‘zaakvoerder’ %}{% if period.custom.artikels.enig_vennoot == ‘Enig vennoot’ %}261{% else %}260{% endif %}{% when ‘zaakvoerders’ %}259{% when ‘bestuurders’ %}523{% endcase %}{% endcapture %}
{% if period.custom.artikels.jaarverslag == ‘true’ %}{% assign jaarverslag = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.commissaris == ‘true’ %}{% assign commissaris = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.herbenoeming_zaakvoerders == ‘true’ %}{% assign herbenoeming_zaakvoerders = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.herbenoeming_gedelegeerd_zkv == ‘true’ %}{% assign herbenoeming_gedelegeerd_zkv = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.ontslag_zaakvoerders == ‘true’ %}{% assign ontslag_zaakvoerders = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.ontslag_gedelegeerd_zkv == ‘true’ %}{% assign ontslag_gedelegeerd_zkv = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.toekomstige_bezoldiging == ‘true’ %}{% assign toekomstige_bezoldiging = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.belangenconflict == ‘true’ %}{% assign belangenconflict = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.rekening_courant == ‘true’ %}{% assign rekening_courant = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.geen_alarmbel == ‘true’ %}{% assign geen_alarmbel = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.jaarrekening_laattijdig == ‘true’ %}{% assign jaarrekening_laattijdig = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.herbenoeming_commissaris == ‘true’ %}{% assign herbenoeming_commissaris = true %}{% endif %}
{% if period.custom.notulen.bijeenroep == ‘Dit ter vervanging van de datum en het tijdstip voorzien in’ %}{% assign vergadering_op_ander_tijdstip = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.verlies_maatschappelijk_kapitaal == ‘true’ %}{% assign verlies_maatschappelijk_kapitaal = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.niet_in_av == ‘true’ %}{% assign niet_in_av = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.neerlegging_sociale_balans == ‘true’ %}{% assign neerlegging_soc_balans = true %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.kwijting_accountant == ‘true’ %}{% assign kwijting_accountant = true %}{% endif %}
{% if director_type == ‘zaakvoerder’ or director_type == ‘zaakvoerders’ %}{% if period.custom.artikels.sbvba == ‘true’ %}{% assign sbvba = true %}{% endif %}{% endif %}
{% if period.custom.artikels.liquidatiereserve == ‘true’ %}{% assign liq_res = true %}{% endif %}

{% assign netto_actief = #16__59 %}
{% assign maatschappelijk_kapitaal = -1*#100 %}

{% unless company_form == ‘COMMV’ or company_form == ‘VOF’ or company_form == ‘GCV’ or company_form == ‘CVOA’ or company_form == ‘VZW’ %}
{% if netto_actief <= maatschappelijk_kapitaal/2 %}{% assign alarmbel = true %}{% endif %}
{% unless sbvba %}
{% if company_form == ‘NV’ or company_form == ‘COMMVA’ %}
{% if netto_actief < 61500.00 %}{% assign artikel_634 = true %}{% endif %}
{% elsif company_form == ‘CVBA’ %}
{% if netto_actief < 6200 %}{% assign artikel_432 = true %}{% endif %}
{% else %}
{% if netto_actief < 6200 %}{% assign artikel_333 = true %}{% endif %}
{% endif %}
{% endunless %}
{% endunless %}

{% assign year_first_year = period.year_start_date | date:’%Y’%}
{% assign year_second_year = period.year_end_date | date:’%Y’ %}
{% if year_first_year != year_second_year %}{% assign gebroken_boekjaar = true %}{% endif %}
{% capture zaakvoerder_options %}{% for zaakvoerder in period.directors.active_as_director %}{{ zaakvoerder.name }}{% unless forloop.last %}|{% endunless %}{% endfor %}{% endcapture %}

{% if period.custom.av.plaats == blank %}{% assign av_plaats = ‘de maatschappelijke zetel’ %}{% else %}{% assign av_plaats = period.custom.av.plaats %}{% endif %}
{% if period.custom.av.plaats2 == blank %}{% assign av_plaats2 = ‘de nieuwe maatschappelijke zetel’ %}{% else %}{% assign av_plaats2 = period.custom.av.plaats2 %}{% endif %}

{% capture tijdstip %}{{ period.custom.voorbereiding_av.uur }}:{% if period.custom.voorbereiding_av.minuten == 0 %}00{% else %}{{ period.custom.voorbereiding_av.minuten }}{% endif %} uur{% endcapture %}
{% capture tijdstip_einde %}{{ period.custom.voorbereiding_av.uur+1 | integer }}:{% if period.custom.voorbereiding_av.minuten == 0 %}30{% else %}00{% endif %} uur{% endcapture %}
{% capture tijdstip_av %}{{ period.custom.av.uur }}:{% if period.custom.av.minuten == 0 %}00{% else %}{{ period.custom.av.minuten }}{% endif %} uur{% endcapture %}
{% capture uitsteltijdstip %}{{ period.custom.av.uitsteluur }}:{% if period.custom.av.uitstelminuten == 0 %}00{% else %}{{ period.custom.av.uitstelminuten }}{% endif %} uur{% endcapture %}

{% case company_form %}{% when ‘NV’ or ‘BVBA’ or ‘VOF’ or ‘CVOA’ or ‘CVBA’ or ‘COMMV’ or ‘VZW’ or ‘COMMVA’ or ‘CVA’ or ‘BVBVBA’ %}{% else %}
{% ic %}->De vennootschapsvorm “{{company.company_form}}” is geen van de officiële vormen: NV, BVBA, BV BVBA, VOF, CVOA, CVBA, COMM.V, Comm.VA, CVA of VZW. Dit dient aangepast te worden voor een correcte verslaggeving<-{% endic %}
{% endcase %}

{{company.name}}
{{company.company_form}}
{{company.street}}
{{company.city}}

R.P.R. {{company.custom.rpr.name}} O.N. {{company.vat_identifier}}


{% case director_type %}{% when ‘zaakvoerder’ %}BESLUIT VAN DE ENIGE ZAAKVOERDER{% when ‘zaakvoerders’ %}NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS{% else %}NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR{% endcase %}
gehouden op {% input period.custom.mod.datum as:date %} om {% input period.custom.voorbereiding_av.uur as:select options:‘7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23’ %}:{% input period.custom.voorbereiding_av.minuten as:select options:‘00|15|30|45’ %} uur {% input period.custom.av2.plaats default:‘op de maatschappelijke zetel’ %}


{% case director_type %}
{% when ‘zaakvoerder’ %}
Heden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap oefent ondergetekende, als enig zaakvoerder, de bevoegdheden van het bestuursorgaan van de vennootschap uit.
{% when ‘zaakvoerders’ %}

Aanwezig:

{% if commissaris %}De volgende leden van het college{% else %}De volgende zaakvoerders{% endif %} zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
{% for zaakvoerder in period.directors.active_as_director %}

 • {{ zaakvoerder.name }}{% endfor %}

De volmachten van de vertegenwoordigde leden worden aan de notulen gehecht.

{% when ‘bestuurders’ %}

Aanwezig/vertegenwoordigd:
{% for zaakvoerder in period.directors.active_as_director %}

 • {{ zaakvoerder.name }}{% endfor %}

{% endcase %}

Agenda:

 1. Wijziging maatschappelijke zetel en vestigingseenheid

{% case director_type %}
{% when ‘zaakvoerders’ or ‘bestuurders’%}

Voorafgaande uiteenzetting:

{% ic %}{% input period.custom.notulen.voorzitter as:select options:‘ENKEL VOORZITTER|MET SECRETARIS’ default:‘ENKEL VOORZITTER’ %}{% endic %}

{% if period.custom.notulen.voorzitter == ‘MET SECRETARIS’ %}De vergadering wordt geopend om {{ tijdstip }} onder het voorzitterschap van {% input period.custom.voorzitter.naam as:select options:zaakvoerder_options %} die {% input period.custom.secretaris.naam as:select options:zaakvoerder_options %} aanduidt als secretaris. {% else %}
De vergadering wordt geopend om {{ tijdstip }} door {% input period.custom.voorzitter.naam as:select options:zaakvoerder_options %}. Gezien het aantal aanwezigen wordt er geen bureau samengesteld. {% endif %}

{% ic %}{% input period.custom.notulen.aanwezig as:select options:‘ALLEN AANWEZIG|NIET IEDEREEN IS AANWEZIG’ default:‘ALLEN AANWEZIG’ %}{% endic %}

{% if period.custom.notulen.aanwezig ==‘NIET IEDEREEN IS AANWEZIG’ %}Op een totaal van {% input period.custom.model.aantal %} {{ director_type }} zijn er op de huidige vergadering {% input period.custom.model.aantal %} aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het quorum om geldig te kunnen beraadslagen, bereikt is.
De vergadering is geldig bijeengeroepen overeenkomstig de statuten. Een exemplaar van de oproeping wordt aan deze notulen gehecht samen met de ontvangstbewijzen.
{% else %}
De voorzitter stelt vast dat alle {{ director_type }} vertegenwoordigd zijn en instemmen met de agenda van de vergadering. Alle aanwezigen verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.
{% endif %}

De voorzitter besluit dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

{% endcase %}

Beraadslaging en beslissingen:

{% assign nr = nr | plus:1%}{{nr}}. Wijziging van de maatschappelijke zetel en vestigingseenheid

{% case director_type %}{% when ‘zaakvoerder’%}Bij beslissing van de zaakvoerder van de vennootschap wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap, alsook de vestigingseenheid met ingang van heden verplaatst naar{% when ‘zaakvoerders’%}Bij beslissing van het colledge van zaakvoerders van de vennootschap wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap, alsook de vestigingseenheid met ingang van heden verplaatst naar {% when ‘bestuurders’%}Bij beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap, alsook de vestigingseenheid met ingang van heden verplaatst naar{% endcase %}{% input period.custom.av2.plaats2 default:‘op de nieuwe maatschappelijke zetel’ %}

{% case director_type %}{% when ‘zaakvoerder’ %}Handtekening zaakvoerder,{% when ‘zaakvoerders’ %}Handtekeningen zaakvoerders,{% else %}Handtekeningen bestuurders,{% endcase %}

{% assign columns = 3 %}
{% assign aantal_zaakvoerders = period.directors.active_as_director.count %}
{% if aantal_zaakvoerders > columns %}{% assign aantal_kolommen = columns %}{% else %}{% assign aantal_kolommen = aantal_zaakvoerders %}{% endif %}

|{% for i in (1…aantal_kolommen) %}----{{ 100/aantal_kolommen | integer }}%------|{% endfor %}+
|
|
|
|
|
|
|

{% for zaakvoerder in period.directors.active_as_director %}{{ zaakvoerder.name }}{% if zaakvoerder.custom.represented_by_name != blank %}
{{ zaakvoerder.custom.represented_by_name }}{% endif %}{% if zaakvoerder.custom.represented_by_vat != blank %}
{{ zaakvoerder.custom.represented_by_vat }}{% endif %}
{% if director_type == ‘bestuurders’ %}{% if zaakvoerder.statutory == true %}Gedelegeerd bestuurder{% else %}Bestuurder{% endif %}{% else %}{% if zaakvoerder.statutory == true %}Statutair zaakvoerder{% else %}Zaakvoerder{% endif %}{% endif %} |{% assign modulo = forloop.index | modulo:4 %}{% if modulo == 0 %}{% unless forloop.last %}
|
|
|
|
|
|
|
|
{% endunless %}{% endif %}{% endfor %}
|
||

Hello @Birgit,

Can you post the exact code that you changed? It’s only the signatures that are now not working anymore?

Seems to me, at first sight, you erased all your pipes | between the names and such. And those pipes have the function to order columns.

also, you can’t break the table. There can’t be any single empty line in your table.

If it’s not clear, let’s take a look at the code of our standard report :

{% stripnewlines %}
{% newline %}
|{% for i in (1..aantal_kolommen) %}----{{ 100/aantal_kolommen | integer }}%------|{% endfor %}+
{% newline %}
|
{% newline %}
|
{% newline %}
|
{% newline %}
|
{% newline %}
| {% for zaakvoerder in period.directors.active_as_director %}
 {{ zaakvoerder.name }}
  {% if zaakvoerder.custom.represented_by_name != blank %}
   <br>{{ zaakvoerder.custom.represented_by_name }}
  {% endif %}
  {% if zaakvoerder.custom.represented_by_vat != blank %}
   <br>{{ zaakvoerder.custom.represented_by_vat }}
  {% endif %}
  <br>
  {% if director_type == 'bestuurders' %}
   {% if zaakvoerder.statutory == true %}
    Gedelegeerd bestuurder
   {% else %}
    Bestuurder
   {% endif %}
  {% else %}
   {% if zaakvoerder.statutory == true %}
    Statutair zaakvoerder
   {% else %}
    Zaakvoerder
   {% endif %}
  {% endif %} |{% assign modulo = forloop.index | modulo:4 %}{% if modulo == 0 %}{% unless forloop.last %}
{% newline %}
|
{% newline %}
|
{% newline %}
|
{% newline %}
|
{% newline %}
|{% endunless %}{% endif %}{% endfor %}
{% newline %}
|
{% newline %}
|
{% endstripnewlines %}

Of course, I’ve updated with {% stripnewlines %} and {% newline %) to display it more clear for you (see also this for more info.

Be sure to check out the slides of workshop I as well; there’s more info in there as well for ‘table structure’ (see here )

ok, thanks, it works