Link to select - true

Hi

I’m just starting and I have a problem. If the select is “true” I want to have the text in yellow, but when it’s false I don’t want the text there.
What I’m I doing wrong?

 
**De geraamde belasting** hierop bedraagt {% input company.custom.bedragen.geraamde_belastingen as:currency %} EUR. 
Er is {% input company.custom.keuzes.verhoging as:select options:"GEEN|WEL" %} verhoging wegens te weinig voorafbetalingen. 

{% if input company.custom.keuzes.verhoging|"WEL"%}
Deze bedraagt momenteel {% input company.custom.bedragen.verhoging_voorafbetalingen as:currency %} EUR.{% endif %}
Rekening houdend met de reeds uitgevoerde voorafbetalingen resteert er een  {% input company.custom.keuzes.saldoverhoging as:select options:"terug te vorderen|te betalen" %} saldo van {% input company.custom.bedragen.saldo_vennootschapsbelasting as:currency %} EUR.

Thanks in advance!
Liesbet :confused:

Hello @VDVLiesbet,

Welcome!

If you are new, be sure to add hyour topic into the right category, and use proper text code (I’ve done that for you), so it reads more pleasantly :ok_hand:

Back to your question:

In your code I see this :

{% if input company.custom.keuzes.verhoging|"WEL"%} 

Shoudln’t this be :

{% if company.custom.keuzes.verhoging == "WEL" %} 

Also, is this the complete code? Because your IF-statement is never closed (and will cause an error if I try this code).

PS if you are new, be sure to read this first. The slides for workshop I are ideal for making custom texts!

To be clear:

To select options in a text, you need this input-tag:

{% input company.custom.keuzes.verhoging as:select options:"GEEN|WEL" %} 

That’s correct in your code.

IF you want to build an if-statement around it, you’ll leave the input-tag (you don’t need that) and use something like :

{% if company.custom.keuzes.verhoging == "WEL" %}  
Some text ... 
{% endif %}

good luck, and don’t hesitate to ask here! :muscle:

Hi Sven

I’m doing the workshop next week in Gent.

I will wait to progress untill then.

Thanks for the reply.

Dank bij voorbaat en met vriendelijke groeten,

**Liesbet Cloet-Osselaer

****vdvaccountants bvba

****voskenslaan 127 · b-9000 gent

TOMT 4 · b-9520 vlierzele

tel 053 77 66 66 · fax 053 77 66 60

**www.vdvaccountants.be

Deze e-mail met ev. bijlagen kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor mededeling aan de persoon of organisatie aan wie hij is gericht. De mededeling kan desgevallend beschermd zijn door het beroepsgeheim. Het is verboden deze mail te kopiëren, te openen, te verspreiden of aan derden in mededeling over te maken, indien dit bericht niet voor uzelf is bestemd en/of vertrouwelijk informatie bevat. Alle informatie hierbij verstuurd valt onder de bescherming van het briefgeheim. Als verzender kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de juiste en volledige overdracht van de informatie, opgenomen in dit bericht, noch voor enig verwijl van termijn voor ontvangst. Als verzender garanderen wij niet dat de volledige inhoud van de mededeling werd behouden, noch dat de mededeling vrij is van virussentussenkomsten of andere interferenties. Zo u niet als bestemmeling deze informatie in uw bezit of toegestuurd krijgt, wil deze dan onmiddellijk vernietigen en de afzender verwittigen.