Generate multiple attestations based on information in a table

Hi

I want to generate an attestation for each company mentionned in the table.
Each time with the corresponding address and starting on a new page.
How can i do that?

{% stripnewlines %}
{% newline %}
|Naam ontvanger
|Adres
|Postcode
|Gemeente
{% newline %}

—#

{% fori ontvanger in custom.ontvanger %}
{% newline %}
|{% $15+input ontvanger.naam placeholder:" " %}
|{% $16+input ontvanger.adres placeholder:" " %}
|{% $17+input ontvanger.postcode placeholder:" " %}
|{% $18+input ontvanger.gemeente placeholder:" " %}
{% endfori %}
{% endstripnewlines %}

Opgemaakt te {{ $18 }} op {{ ‘today’ | date: ‘%d/%m/%y’ }}

{{ $15 }}
{{ $16 }}
{{ $17 }} {{ $18 }}

Hi Sylvia,

Can you please re-paste your code in line with the rules we established for the community?

Can you also elaborate on what your specific problem is? Furthermore I noticed you use registers for names, adresses… These are no valid cases to use registers. More info on how to use registers can be found on our read me.io page.

Kind regards,
Michiel

Hi Michiel

For all the companies listed in the table i need a certificate (per company). On the certificat i want the name and the address metntionned in the table.

Code: table:

{% stripnewlines %}
{% newline %}
|Naam ontvanger
|Adres
|Postcode
|Gemeente
{% fori ontvanger in custom.ontvanger %}
{% newline %}
|{% input ontvanger.naam placeholder:" " %}
|{% input ontvanger.adres placeholder:" " %}
|{% input ontvanger.postcode placeholder:" " %}
|{% input ontvanger.gemeente placeholder:" " %}
{% endfori %}
{% endstripnewlines %}

Code certificate:


->Attest m.b.t. de uitkering van dividenden door {{ company.company_form }} {{ company.name }}<-


->Roerende voorheffing<-

->Attest<-
->(opgesteld ter uitvoering van art. 106,§6, KB)<-

Van de inning van de roerende voorheffing wordt volledig afgezien met betrekking tot dividenden waarvan de schuldenaar en de verkrijger binnenlandse vennootschappen zijn.

Opgesteld n.a.v. de dividenduitbetaling door
{{ company.company_form }} {{ company.name }}
{{ company.street }}
{{ company.city }}

als gevolg van de beslissing van de Algemene Vergadering van {{ period.custom.av.datum }}.

De genieter van de inkomsten bevestigt dat op het ogenblik van de toekenning van de inkomsten, de deelneming minstens 10% van het kapitaal van bovenvermelde vennootschap vertegenwoordigt en die minimumdeelneming van 10% gedurende een ononderbroken periode van minstens 1 jaar werd aangehouden.

Opgemaakt te {{ ontvanger.gemeente }} op {{ ‘today’ | date: ‘%d/%m/%y’ }}

{{ ontvanger.naam }}
{{ ontvanger.adres }}
{{ ontvanger.postcode }} {{ ontvanger.gemeente }}
(handtekening en hoedanigheid van de gevolmachtigde)
{% endif %}

Hi Sylvia,

you should add the complete code of your certificate in a new for loop after your fori loop. It could look like this:

{% for ontvanger in custom.ontvanger %}
   Code certificate that you posted
{% endfor %}

Note that if both loops are in different templates, you will have to make use of a handle.

Kind regards,

Michiel

Thx Michiel!